Huvud » företag » Vad är andra totala inkomster?

Vad är andra totala inkomster?

företag : Vad är andra totala inkomster?

I affärsredovisning inkluderar övrigt totalresultat (OCI) intäkter, kostnader, vinster och förluster som ännu inte har realiserats. Ett traditionellt exempel på en OCI är en portfölj av obligationer som ännu inte har förfallit och följaktligen inte har blivit inlösta. Vinster eller förluster från det förändrade värdet på obligationerna kan inte fastställas till fullo förrän tidpunkten för försäljningen. Därför redovisas delanpassningarna i övrigt totalresultat.

Hur definieras omfattande inkomst?

Den bokföringsmässiga behandlingen av totalresultat fastställs i redovisningen av finansiella redovisningsstandarder nr 130, med titeln "Rapportering av totalinkomst." Webbplatsen för Financial Accounting Standards Board (FASB), som publicerade uttalandet, säger följande:

"Detta uttalande kräver att alla poster som måste redovisas enligt redovisningsstandarder som delar av totalresultatet rapporteras i en finansiell redovisning som visas med samma framträdande som andra finansiella rapporter. Denna uttalande kräver att ett företag (a) klassificerar poster av övrigt totalresultat till sin karaktär i ett finansiellt redovisning och (b) visa den ackumulerade saldot för övrigt totalresultat separat från balanserade intäkter och ytterligare inbetalt kapital i kapitalandelen i en redovisning av finansiell ställning. "

OCI kan hittas som en post i ett företags balansräkning, som finns under kapitalandelen i dokumentet. OCI kan också listas under ett relaterat uttalande som kallas "koncernredovisning över eget kapital." (För relaterad läsning, se "Betydelsen av andra omfattande inkomster")

Key Takeaways

  • I affärsredovisning inkluderar övrigt totalresultat (OCI) intäkter, kostnader, vinster och förluster som ännu inte har realiserats.
  • Den redovisande behandlingen av totalresultat fastställs i redovisningen av finansiella redovisningsstandarder nr 130, med titeln "Rapportering av omfattande inkomst", som publicerades av styrelsen för finansiella redovisningsstandarder.
  • En obligationsportfölj är ett bra exempel på en tillgång som kan betraktas som OCI, så länge verksamheten inte klassificerar de underliggande obligationerna som innehav till förfall.

Vanliga exempel på övriga totala inkomster

Eventuella innehavsinvesteringar klassificerade som tillgängliga för försäljning, som är en icke-derivattillgång som inte är avsedd att hållas förrän förfallotid och inte är ett lån eller en fordran, kan redovisas som totalresultat.

Den tidigare nämnda obligationsportföljen är en sådan tillgång, så länge verksamheten inte klassificerar obligationerna som innehav till förfall. Alla förändringar i värdet på tillgången som kan säljas kan inkluderas.

Transaktioner i utländsk valuta kan skapa vinster eller förluster om balansen i ett företags valutahållning fluktuerar, vilket de ofta gör. Men de enda företagen som verkligen behöver uppmärksamma den totala inkomsten från utländsk valuta är stora företag som handlar i många olika valutor.

Pensionsplaner kan också skapa omfattande intäkter. Om värdet på planen ökar kan skillnaden mellan det gamla värdet och det nya värdet redovisas som omfattande minus eventuella utdelningar till pensionsmottagarna.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar