Huvud » företag » Skillnaden mellan ett driftskostnad kontra ett kapitalutgifter

Skillnaden mellan ett driftskostnad kontra ett kapitalutgifter

företag : Skillnaden mellan ett driftskostnad kontra ett kapitalutgifter
Ett driftskostnad kontra ett kapitalutgifter: en översikt

En driftskostnad (OPEX) är en kostnad som krävs för den löpande verksamheten i ett företag. Däremot är en kapitalkostnad (CAPEX) en kostnad som ett företag ådrar sig för att skapa en fördel i framtiden. OPEX och CAPEX behandlas helt annorlunda för redovisnings- och skattesyften.

Drift kostnad

Driftskostnader är utgifter som uppkommer under ordinarie affärsverksamhet, såsom allmänna och administrativa utgifter, forskning och utveckling samt kostnaden för sålda varor. Driftskostnader är mycket lättare att förstå konceptuellt än kapitalkostnader eftersom de är en del av den löpande verksamheten i ett företag. Alla driftskostnader redovisas i ett företags resultaträkning som kostnader under perioden då de uppkom.

OPEX täcker ett brett utbud av kostnadstyper, från kontorsmaterial och rese- och distributionsutgifter till licensavgifter, verktyg, fastighetsförsäkring och fastighetsskatter. Om utrustning hyrs istället för köpta, betraktas det vanligtvis som en driftskostnad. Allmän reparation och underhåll av befintliga anläggningstillgångar som byggnader och utrustning betraktas också som OPEX om inte förbättringarna kommer att öka tillgångens livslängd.

När företaget driver sin verksamhet har ett företag ibland ett val om att ådra sig en driftskostnad eller en kapitalkostnad. Om ett företag till exempel behöver mer lagringsutrymme för att hysa sina data kan det antingen investera i nya datalagringsenheter som en kapitalkostnad eller hyra utrymme i ett datacenter som en driftskostnad.

Driftskostnader och kapitalkostnader behandlas helt annorlunda för redovisnings- och skattesyften.

Kapitalutgifter

En investering utgörs när ett företag spenderar pengar, använder säkerheter eller tar på sig skuld för att antingen köpa en ny tillgång eller lägga till värdet på en befintlig tillgång med förväntan på att få förmåner längre än ett enda skatteår. I huvudsak representerar en investering en investering i verksamheten. Kapitalkostnader redovisas som tillgångar i ett företags balansräkning snarare som som kostnader i resultaträkningen. Tillgången skrivs av över tillgångens totala livslängd, med en periodavskrivningskostnad som belastas företagets resultaträkning, normalt månadligen. Ackumulerade avskrivningar redovisas i företagets balansräkning som summeringen av alla avskrivningskostnader och det minskar tillgångens värde under den tillgångens livslängd.

Exempel på kapitalkostnader inkluderar köp av anläggningstillgångar, såsom nybyggnader eller affärsutrustning, uppgraderingar av befintliga anläggningar och förvärv av immateriella tillgångar, till exempel patent.

Key Takeaways

  • Driftskostnader är utgifter som uppkommer under ordinarie affärsverksamhet, såsom allmänna och administrativa utgifter, forskning och utveckling samt kostnaden för sålda varor.
  • En investering utgörs när ett företag spenderar pengar, använder säkerheter eller tar på sig skuld för att antingen köpa en ny tillgång eller lägga till värdet på en befintlig tillgång.
  • Exempel på kapitalkostnader inkluderar köp av anläggningstillgångar, såsom nybyggnader eller affärsutrustning, uppgraderingar av befintliga anläggningar och förvärv av immateriella tillgångar, till exempel patent.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar